Algemene Voorwaarden

                                                                           ALGEMENE VOORWAARDEN
 

1. “Kalkman Advocatuur & Mediation” is een onderneming die wordt gedreven als eenmanszaak. Indien Kalkman Advocatuur & Mediation optreedt in een samenwerkingsverband met andere advocaten blijven deze algemene voorwaarden van toepassing.
 

2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Kalkman Advocatuur & mediation, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de onderneming. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 

3. Iedere aansprakelijkheid van Kalkman Advocatuur & Mediation is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Nadere informatie over de inhoud van de polisvoorwaarden worden op aanvraag verschaft.
 

4. Bij het inschakelen van derden zal Kalkan Advocatuur & Mediation de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kalkman Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 

5. De opdrachtgever vrijwaart Kalkman Advocatuur & Mediation tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld.
 

6. Niet alleen Kalkman Advocatuur & mediation, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. De bedingen zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor Kalkman Advocatuur & Mediation werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
 

7. Het te declareren uurtarief van Kalkman Advocatuur & Mediation bedraagt per 1 januari 2020 € 250,= excl. BTW. Van dit uurtarief kan in omstandigheden worden afgeweken; daarbij kunnen onder andere de complexiteit van de zaak, spoedeisend karakter, en het in geschil zijnde financieel belang van de opdrachtgever een rol spelen. Het overeengekomen uurtarief wordt vastgelegd op het intake formulier en door de advocaat en de cliënt in tweevoud ondertekend.
 

8. Voor werkzaamheden die niet vergoed worden door de Raad voor Rechtsbijstand wordt een voorschot in rekening gebracht met een minimum bedrag van € 1000,= excl. BTW. Van dit bedrag kan worden afgeweken op grond van complexiteit, spoedeisend karakter, en het in geschil zijnde financieel belang. De cliënt ontvangt maandelijks een overzicht van declarabele uren. Meeruren worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij niet tijdige betaling is Kalkman Advocatuur & Mediation bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Kalkman Advocatuur & Mediation gerechtigd de declaratienota ter incasso aan te bieden.
 

9. Indien een lager tarief wordt gehanteerd dan het onder punt 7 genoemde tarief, is dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat betalingstermijnen niet worden overschreden. Overschrijding van de betaaltermijn leidt tot het in rekening brengen van het standaardtarief, gerekend over de gehele opdracht. Alle verdere incassomaatregelen, zoals uiteengezet onder punt 8 blijven van kracht.
 

10. Indien een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand wordt aangevraagd en verkregen, wordt de eigen bijdrage in rekening gebracht. Werkzaamheden vangen aan na betaling van de eigen bijdrage.
 

11. Bij de aanvang van de werkzaamheden wordt een begroting opgesteld van te verwachten kosten als leges en griffierechten. Deze kosten worden door de cliënt op voorschotnota voldaan.
 

12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Kalkman Advocatuur & Mediation wordt beheerst door Nederlands recht. 
 

13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Voor zover zij naast in het Nederlands ook in een andere taal zijn gesteld is bij geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend.
 

Gedeponeerd bij de Rechtbank te Den Haag op 20 januari 2015.